Posts tagged ‘VHSI 恆指波幅指數’

面對熱錢流入,港股十連升,是7年以來最長。市場寬度指標(見圖)亦達至高位,顯示大市走勢強勁。若能把握這股升浪,應有一些斬獲。股市直到今天才回套了一點,但22000點的阻力也不少,要注意風險。

香港政府剛把額外印花稅(SSD)提高了去打擊短炒樓市,成效有待觀察,但預期本地地產股經過一輪的升浪後可以調整一下吧!

 

恆指及國指在過去十個交易日的表現:

Date HSI HSCEI VHSI HSI PE HSI Yield Market Breadth Short Selling Ratio
2012-10-25 (Thu) 21810.23  46.45 10616.43  22.3 16.12 10.41 3.33 % 0.94 8.4 %
2012-10-24 (Wed) 21763.78   66.23 10638.73   104.06 16.88 10.39 3.34 % 0.92 8.96 %
2012-10-22 (Mon) 21697.55   145.79 10742.79   59.18 15.92 10.36 3.35 % 0.94 8.37 %
2012-10-19 (Fri) 21551.76   33.05 10683.61   47.36 14.92 10.29 3.37 % 0.94 7.4 %
2012-10-18 (Thu) 21518.71   102.07 10636.25   144.79 15.57 10.27 3.37 % 0.86 8.65 %
2012-10-17 (Wed) 21416.64   209.57 10491.46   124 15.55 10.22 3.39 % 0.84 8.3 %
2012-10-16 (Tue) 21207.07   58.82 10367.46   7.86 15.77 10.12 3.42 % 0.8 8.47 %
2012-10-15 (Mon) 21148.25   11.82 10375.32   30.04 16.31 10.09 3.43 % 0.78 8.63 %
2012-10-12 (Fri) 21136.43   137.38 10345.28   114.08 16.46 10.09 3.44 % 0.78 9.61 %
2012-10-11 (Thu) 20999.05   79.45 10231.20   190.09 16.46 10.02 3.46 % 0.78 9.41 %

 

-Mr. Alpha

香港刮颱風,環球股市也在刮暴風。今天的恆指波幅指數 VHSI (又名恐慌指數) 升至大約22,但相比於昔日金融海嘯的VHSI還差一大截。相信當時大家真的非常恐慌,恆指亦跌至近10000點!不知道這個情況將來會否再次出現?

-Mr. Alpha

恆指波幅指數 VHSI 2008

2008年的恆指波幅指數 (VHSI)